การติดต่อ

กรณีสถานะสินค้าไม่อัพเดตหลังจาก 72 ชม.  ผู้ซื้อสามารถส่งหลักฐานการจัดส่งดังต่อไปนี้ให้กับ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ GISTDA เพื่อประสานงานไปยังบริษัทขนส่ง หรือผู้ซื้อสามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

โทรศัพท์ 0 2141 4584 อีเมล์ marketing@gistda.or.th