About US TH

เกี่ยวกับเรา

ร้าน AWAGAD ก่อตั้งโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย  

ร้าน AWAGAD เป็นระบบร้านค้าออนไลน์ในการให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์จากดาวเทียม ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ชั้นข้อมูลเฉพาะเรื่องและชั้นข้อมูลเพิ่มค่า ชุดข้อมูลจาก Sensor ต่างๆ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อข้อมูลผลิตภัณฑ์จากดาวเทียม โดยมีระบบการชำระเงินและการขนส่งที่เชื่อถือได้  

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติ่ม ได้ที่ awagad.gistda.or.th  

วิสัยทัศน์ขององค์กร 

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 

พันธกิจ 

  1. ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
  2. ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล
  3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจากการบริการ (ทั้งด้านวิชาการและข้อมูล)
  5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
  6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ